Condrumat
Condrumat
Plan de acțiuni 2017
Miercuri, 25 Ianuarie 2017 09:48

Planul de acţiuni

al Federaţiei Patronale a Constructorilor, Drumarilor şi a

Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”

iniţiate în sprijinul membrilor săi

pentru anul 2017

 

I. Conlucrare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor:

(proiecte de acte normative şi legislative, documente normative)

3. Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ privind crearea condiţiilor şi stimularea angajatorilor pentru desfăşurarea  practicilor studenţilor din instituţiile de învăţămînt, cu acordarea facilităţilor – scutiri fiscale sau scutiri de contribuţii sociale;

4. Modificarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.982 din 22.07.2002 – a fost abrogat prin Hotărîrea Guvernului nr.290 din 19 aprilie 2010.

5. Construirea Casei sociale a Constructorilor din Republica Moldova;

6. Adoptarea Legii cu privire la fondul de şomaj;

7. Modificarea Legii Patronatelor, art.10 alin.(4);

8. Modificarea Hotărării Guvernului nr.1436 din 17.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor pentru finanţarea sistemului de documente normative în construcţii;

9. Promovarea proiectului Codul Urbanismului şi Construcţiilor;

10. Modificarea Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor;

11. Modificarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 16 august 2006;

12. Modificarea şi completarea Legii privind achiziţiile publice

13. Modificarea Codului Educaţiei (art.67, alin.4).

 

II. Elaborarea şi modificarea documentelor normative în construcţii necesare pentru punerea în aplicare a Codului Urbanismului şi Construcţiilor

 1. Elaborarea Codului de procedură în Urbanism şi Construcţii;
 2. Modificarea Codului Penal;
 3. Modificarea Codului Contravenţional;
 4. Elaborarea Regulamentului privind cercetarea calificării profesionale a întreprinderilor din construcţii;
 5. Elaborarea Codului Practic privind calcularea preţurilor pentru serviciile de proiectare a  construcţiilor;
 6. Normativ privind categoriile de importanţă în construcţii;

Conlucrarea cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:

1. Abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.844 din 25.12.1995 ”Cu privire la modul de stabilire, calculare şi achitare a recompensei lunare pentru vechime în muncă personalului din organizaţiile de construcţii”;

2. Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ (Regulamentului) cu privire la atestarea/evaluarea     salariaţilor;

3. Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ privind crearea condiţiilor şi stimularea angajatorilor pentru desfăşurarea  practicilor studenţilor din instituţiile de învăţămînt, cu acordarea facilităţilor – scutiri fiscale sau scutiri de contribuţii sociale;

4. Modificarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.982 din 22.07.2002;

5. Construirea Casei sociale a Constructorilor din Republica Moldova;

6. Adoptarea Legii cu privire la fondul de şomaj;

7. Modificarea Legii Patronatelor, art.10 alin.(4);

8. Modificarea Hotărării Guvernului nr.1436 din 17.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor pentru finanţarea sistemului de documente normative în construcţii;

9. Promovarea proiectului Codul Urbanismului şi Construcţiilor;

10. Modificarea Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor;

11. Modificarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 16 august 2006;

12. Modificarea şi completarea Legii privind achiziţiile publice

13. Modificarea Codului Educaţiei (art.67, alin.4).

1)      Coordonarea, pe parcursul anului 2016, cu înaintarea propunerilor respective pe marginea  actelor normative elaborate de către MMPSF:

-     Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale;

-     Regulamentrul – cadru cu privire la condiţiile de constituire, organizare şi funcţionare a comitetului sectorial;

-   Cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2016-2017;

-          proiectul Legii cu privire la ocuparea forţei de muncă;

-          Strategia naţională privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2016-2020;

-          Alte documente, în caz de necesitate.

2)      Participarea la diverse activităţi comune privind examinarea problemelor din sfera de competenţă  (şedinţe, întruniri, evenimente, ateliere), organizate de către MMPSF/ CONDRUMAT;

3)      Alte chestiuni apărute pe parcursul anului.

Conlucrarea cu Ministerul Educaţiei:

 1. Coordonarea, pe parcursul anului 2017, cu înaintarea propunerilor respective pe marginea  actelor normative elaborate de către Ministerul Educaţiei;
 2. Participarea la implementarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului profesional tehnic pe anii 2013-2020;
 3. Implementarea Planului de restructurare a învăţămîntului profesional tehnic 2015-2020;
 4. Participarea la elaborarea Raportului Procesul Torino;
 5. Determinarea listei echipamentului necesar procesului de instruire pentru centrele de excelenţă nou instituite;
 6. Participării la diverse activităţi comune privind examinarea problemelor din sfera de competenţă  (şedinţe, întruniri, evenimente, ateliere), organizate de către Ministerul Educaţiei/ CONDRUMAT;
 7. Alte chestiuni apărute pe parcursul anului.

Conlucrare cu Confederaţia Naţională a Patronatelor din Republica Moldova:

 1. Participarea la realizarea Memorandumului de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi CNPM;
 2. Participarea la ajustarea în continuare a Codului Muncii la relaţiile economice cu înaintarea recomandărilor de modificare a Codului Muncii;
 3. Participarea la promovarea politicilor de reducere a numărului organelor cu funcţie de control şi reducere a angajaţilor în aparatele administrative în organele publice centrale şi locale;
 4. Participarea la promovarea reformelor în domeniul justiţiei, astfel majorînd gradul de încredere a investitorilor străini şi locali şi garantarea inviolabilităţii proprietăţii private în Republica Moldova;
 5. Participarea la formarea Programelor de Guvernare. Înaintarea propunerilor de politici cu impact asupra mediului de afaceri pentru a facilita creşterea economică;
 6. Participarea la elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu şi examinarea proiectelor de Legi a bugetului asigurărilor sociale de stat, legii Fondurilor asigurării obligatorie de asistenţă medicală Legii bugetului de stat pentru anul 2017-2018;
 7. Participarea la implementarea Foii de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea eliminării constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri pe anii 2013-2020, Foii de parcurs privind acţiunile Guvernului privind dezvoltarea învăţămîntului vocaţional/tehnic pe perioada 2013-2020;
 8. Participarea la organizarea întrevederilor cu membrii cabinetului de miniştri.

II. Dialogul Social:

1. Participarea la şedinţele Comisiei Consultări şi negocieri colective atîţ la nivel naţional cît şi la nivel ramural;

2. Elaborarea măsurilor pentru combaterea economiei informale, care a căpătat dimensiuni îngrijorătoare de natură să aducă prejudicii însemnate mediului economic din ramură  (concurenţa neloială în ramură);

3. Modificarea şi completarea Convenţiei colective în ramura construcţiilor;

4. Organizarea Zilei lucrătorului din construcţii;

5. Participarea la şedinţele Comitetului Sectorial pentru formare profesională în ramura construcţiilor.

 

III. Activitatea în domeniul tehnic şi profesional:

1. Dezvoltarea în continuare a Comitetului Sectorial în Construcţii întru protejarea intereselor de instruire şi formare profesională;

2. Participarea, la procesul de elaborare a standardelor ocupaţionale, a Cadrului Naţional al Calificărilor pentru învăţămîntul profesional tehnic, a curriculumului, etc;

3. Atragerea donatorilor internaţionali pentru elaborarea standarde ocupaţionale.

 

IV. Participarea la lucrările următoarelor Comisii:

-  Consiliul de Administrare al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;

- Comisia Naţională pentru Consultări şi Negocieri Colective;

- Comisia pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură;

- Grup de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător – GHILOTINA;

- Idis Viitorul – Agenda Naţională de Business (ANB) - reforma legislativă;

- Confederaţia Naţională a Patronatelor din Moldova;

- Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria materialelor de construcţie „SINDICONS”;

- Consiliul Naţional pentru Standardele Ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale;

- Administraţia publică Centrală: Parlament, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Inspecţia Muncii, Agenţia Achiziţii Publice, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

 

V. Activităţi internaţionale:

1. Participarea la activităţile proiectului Învăţarea la Locul de Muncă în învăţămîntul profesional, organizat de Fundaţia Europeană de Formare (ETF). Obiectivul acestui proiect ţine de consolidarea oportunităţilor şi căilor/modelelor de învăţare la locul de muncă. Identificarea  problemelor cheie în mai multe ţări partenere, pentru a îmbunătăţi atractivitatea şi relevanţa învăţămîntului profesional. Reunirea organizaţiilor patronale, factorii de decizie politică  în învăţămîntul profesional şi directorii de instituţii de învăţămînt profesional;

2. Colaborarea cu proiectul „Asistenţă tehnică pentru domeniul învăţămînt şi formare profesională în Republica Moldova” (Gopa), şi anume:

- participarea la ateliere de lucru, conferinţe şi alte activităţi ce ţin de formare şi parteneriat;

- implicarea Comitetului Sectorial pentru formare profesională în ramura construcţiilor la crearea şi funcţionarea Centrelor de excelenţă;

- participarea la activităţile de conştientizare a publicului larg despre reforma în învăţămînt;

4. Colaborare cu Fundaţia Europeană de Formare (ETF) în domeniul dezvoltării învăţămîntului profesional tehnic;

5. Colaborare cu Asociaţia constructorilor din România „ARACO” şi Patronatul Societăţilor din Construcţii din România;

6. Colaborare cu Comitetul sectorial pentru formarea profesională în domeniul construcţiilor din România.

VI. Acţiuni organizatorice:

1. Formarea Asociaţiilor de constructori în cadrul Reprezentanţei Regionale a Confederaţiei Naţionale a Patronatelor din Moldova cu sediul la Cahul, Bălţi, Soroca, Comrat;

2. Atragerea de noi membri în cadrul Asociaţiilor şi Federaţiei;

3. Intensificarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare între Federaţie şi autorităţile administraţiei publice locale.

 

 

Preşedintele Federaţiei „CONDRUMAT”          ing. Pavel CABA

 
Raport de activitate 2016
Miercuri, 25 Ianuarie 2017 09:46

Federaţia Patronală a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie  „CONDRUMAT” şi-a început activitatea la data de 22 aprilie 2008 şi activează până în prezent.

În conformitate cu prevederile Legii patronatelor nr.976-XIV din 11 mai 2000, Federaţia Vă prezintă raportul de activitate pentru anul 2016.

La fel ca şi în anii precedenţi, acţiunile Federaţiei Patronale „CONDRUMAT” au avut ca scop îmbunătăţirea şi ajustarea cadrului legislativ existent și promovarea intereselor membrilor săi. În marea majoritate a activităţilor au fost implicaţi şi direct şi indirect membrii Federaţiei. Activitatea a fost orientată spre participarea la formarea politicilor economice şi sociale, stimulatorii pentru activităţi antreprenoriale şi de dezvoltare a întreprinderilor, crearea şi modificarea cadrului juridic care să corespundă principiilor economiei de piaţă şi formelor noi a relaţiilor de muncă.

În activitatea cu CNPM printre cele realizate putem menţiona următoarele:

 • Participarea şi prezenţa reprezentanţilor Federaţiei în cadrul naţional legislativ de planificare a Cadrului bugetar de cheltuieli pe termen mediu (CBTM), document care stabileşte obiectivele politicii bugetar-fiscale pe următorii trei ani.
 • Amendarea Codului Muncii. Din partea Federaţiei au fost înaintate propuneri de modificarea şi completare a legislaţiei muncii încă în anul 2012, care parţial au fost luate în consideraţie, doar prin modificările din ianuarie 2016 operate la Cod. În prezent, se solicită de către CNPM propuneri necesare de introdus în Codul nou. Prin Dispoziţia Prim-ministrului nr.145-d din 3 noiembrie 2016 a fost creat un Grup de lucru pentru elaborarea noului Cod al Muncii.
 • Organizarea conferinţelor de presă, la care parţial şi reprezentanţii Federaţiei au participat.
 • Participarea în comun cu CNPM la diferite emisiuni televizate şi radio, publicații în presa scrisă (articole în Logos Press).
 • Participarea la gestionarea banilor publici (prezenţa în Consiliile de Administrare ale CNAS, CNAM, ANOFM). În aceste structuri sunt desemnaţi membrii CNPM. Scopul participării la şedinţele consiliilor respective este adoptarea politicilor şi a actelor normativ-legislative favorabile mediului de afaceri ci nu în detrimentul acestuia.
 • Participarea la şedinţele Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. Examinarea şi dezbaterea publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR).
 • Participarea reprezentanţilor Federaţiei în platforma civilă RM-UE, care are ca scop monitorizarea realizării şi implementării Acordului de Asociere Republica Moldova- Uniunea Europeană.
 • Activităţi internaţionale: întrevederi cu misiunea FMI în Moldova, la care participă şi reprezentanţi ai Federaţiei Patronale „CONDRUMAT”; întrevederea cu Ambasadorul Delegaţiei UE în Republica Moldova, dl Pirkka Tapiola ș.a.
 • Participări. Pe parcursul anului 2016 au avut loc diverse participări la: şedinţa Comisiei Naţionale Consultări şi Negocieri Colective; Consiliul de Administrare CNAM, şedinţele Biroului executiv şi Consiliului de conducere a CNPM ş.a.

 

În Planul de activitate al Federaţiei pentru anul 2016, care a fost aprobat de către Consiliul de Administrare şi Adunarea Generală, a fost inclus un set de acte normative şi legislative concrete, propuse pentru modificări, completări, elaborări.

1. Abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.844 din 25.12.1995 „Cu privire la modul de stabilire, calculare şi achitare a recompensei lunare pentru vechime în muncă personalului din organizaţiile de construcţii” – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, prin demersul nr.01-4753 din 16.11.2016, a răspuns că nu este autorul Hotărîrii nominalizate.

2. Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ (Regulamentului) cu privire la atestarea/evaluarea     salariaţilor – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a informat că a încercat de mai multe ori să promoveze un asemenea document, dar nu a fost susținut de Confederația Națională a Sindicatelor din Republica Moldova. Ultima încercare a fost făcută în anul 2014 și de această dată a fost un aviz negativ din partea Sindicatelor.

3. Elaborarea şi aprobarea cadrului normativ privind crearea condiţiilor şi stimularea angajatorilor pentru desfăşurarea practicilor studenţilor din instituţiile de învăţămînt, cu acordarea facilităţilor – scutiri fiscale sau scutiri de contribuţii sociale – nu avem un răspuns oficial nici de la un minister.

4. Modificarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.982 din 22.07.2002 – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a răspuns că Hotărîrea menționată a fost abrogată. Prin Hotărîrea Guvernului nr.290 din 19 aprilie 2010 a fost aprobat un Regulament nou.

5. Constituirea Casei sociale a Constructorilor din Republica Moldova – din discuțiile cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor urmează să se expună Comisia Națională Consultări și Negocieri Colective, dar pînă la moment proiectul Legii se află la ministerul de ramură.

6. Adoptarea Legii cu privire la fondul de șomaj – Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a inițiat promovarea noului proiect de lege cu privire la ocuparea forței de muncă, în care vor fi stipulate prevederi cu privire la șomaj.

7. Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1436 din 17.12.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la administrarea mijloacelor pentru finanţarea sistemului de documente normative în construcţii” – Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, după adoptarea Codului Urbanismului și Construcțiilor, va iniția procedura de elaborare a propunerilor de modificare a hotărîrii respective.

8. Promovarea proiectului Codul Urbanismului şi Construcţiilor – în Parlament pentru examinare și adoptare.

9. Modificarea Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor şi a execuţiei construcţiilor şi expertizarea tehnică a proiectelor şi construcţiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.361 din 25.06.1996 – realizat, modificările Regulamentului au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.968 din 10.08.2016. Prin modificările operate, rapoartele de expertiză tehnică vor fi înregistrate de către emitent, care trimestrial, anual va prezenta informaţii Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

10. Modificarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.936 din 16.08.2006 – modificările au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 968 din 10.08.2016.

11. Modificarea şi completarea Legii privind achiziţiile publice – în permanentă discuție. Au fost expediate scrisori în adresa Ministerului Finanțelor, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, CNPM. Problema în cauză este inclusă pentru discuții și în ordinea de zi a Ședinței Comisiei Naționale Consultări și Negocieri Colective din 2 decembrie 2016.

12. Modificarea Codului Educaţiei (art.67  alin.(4) - discuții în cadrul ședințelor, seminare cu participarea experților internaționali.

Reieșind din cele expuse, urmează ca majoritatea actelor normative și legislative să fie incluse și în Planul de activitate pentru anul 2017 în vederea promovării acestora în continuare.

 

Elaborarea şi modificarea documentelor normative în construcţii necesare pentru punerea în aplicare a Codului Urbanismului şi Construcţiilor

 1. Elaborarea Codului de procedură în Urbanism şi Construcţii – elaborată etapa I, prezentată spre examinare Comitetului Tehnic din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
 2. Modificarea Codului Penal – nu ţine de competenţa Ministerului de ramură.
 3. Modificarea Codului Contravenţional – au fost prezentate propuneri.
 4. Elaborarea Regulamentului privind cercetarea calificării profesionale a întreprinderilor din construcţii – elaborate şi prezentate primele două etape Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.
 5. Elaborarea Codului Practic privind calcularea preţurilor pentru lucrările de proiectare în construcţii – în luna noiembrie curent a fost prezentată Etapa I pentru examinare Comitetului Tehnic din cadrul Ministerului de ramură.
 6. Normativ privind categoriile de importanţă în construcţii – în proces de lucru.

 

Au fost perfectate şi expediate mai multe avize ce vizează propuneri de modificare şi completare a cadrului legislativ.

Dialogul social în ramura construcţiilor

 

Actualmente, dialogul social a devenit o componentă importantă a bunei guvernări. El joacă un rol esenţial în consolidarea democraţiei, asigurarea justiţiei sociale şi construirea unei economii productive şi competitive.

Una din formele parteneriatului social, poate chiar cea mai importantă, o reprezintă negocierile colective privind elaborarea şi încheierea convenţiilor şi contractelor colective de muncă.

Pe parcursul anului 2016 Comisia ramurală consultări şi negocieri colective s-a întrunit în şedinţe de 3 ori.

La iniţiativa Federaţiei au fost discutate următoarele subiecte:

 

 1. Cu privire la documentul normativ NCM G.05.01-2014 „Sisteme de distribuţie a gazelor”;
 2. Cu privire la demersul Federaţiei „CONDRUMAT” privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor nr.63 din 23.06.2010 ce ţine de modificarea listei lucrărilor.
 3. Prezentarea informaţiei privind promovarea Codului Urbanismului şi Construcţiilor.
 4. Cu privire la posibilitatea finanţării elaborării Standardelor ocupaţionale. Urmare a discuţiilor, a fost luată decizia de a analiza cadrul juridico-normativ în scopul examinării posibilităţii finanţării standardelor ocupaţionale din mijloacele pentru finanţarea sistemului de documente normative în construcţii şi, după caz, se va propune modificarea, avizarea şi înaintarea spre aprobare în modul stabilit.
 5. 5. Cu privire la includerea meseriei „instalator instalaţii încălzire, ventilare şi climatizare” în anexa 1 a proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la planurile de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi şi domenii generale de studii 2016-2017”. Au fost elaborate standarde ocupaționale. Meseriile date sunt incluse în planurile de pregătire 2016-2017.
 6. Semnarea Acordului despre modificarea Convenţiei colective în ramura construcţiilor pentru anii 2009-2013.

Comitetul Sectorial pentru formare profesională în ramura construcţiilor

Un rol important în procesul de reformare a învăţămîntului profesional tehnic revine Comitetului Sectorial, care elaborează standardele ocupaţionale (pe parcursul anului 2016 au fost elaborate 3 SO pentru profesiile muncitoreşti). Reprezentanţi ai Pieţii muncii participă la procesul de elaborare a calificărilor profesionale, colaborează cu instituţiile de învăţămînt profesional tehnic în scopul asigurării pieţei muncii cu forţă de muncă calificată etc.

Pe parcursul anului curent Comitetul Sectorial s-a întrunit în 8 şedinţe, în cadrul cărora au fost discutate mai multe probleme, inclusiv crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea standardelor ocupaţionale, examinarea proiectelor SO, luarea deciziilor în acest sens.

 

Participarea reprezentanţilor Comitetului în alte activităţi:

50 ani de activitate a Școlii profesionale or. Căușeni;

Grupul de focalizare pentru mecanismul de cooperare al Comitetelor Sectoriale în Republica Moldova;

Atelierul de lucru „Registrul calificărilor din Cadrul calificărilor RM”, 15 noiembrie 2016;

Participarea Comitetelor Sectoriale pentru formarea profesională la validarea Procesului Torino 2016 în Republica Moldova, 29 septembrie 2016;

Validarea Procesului Torino 2016 în RM;

Atelierul de lucru din 15.09.2016 cu privire la portalul web pentru reforma IPT, elaborat pentru instituțiile care fac parte din IPT sau contribuie la reforma IPT. Portalul menționat a fost elaborat de către Ministerul Educației cu sprijinul Proiectului UE de asistență tehnică pentru domeniul învațămînt și formare profesională în Republica Moldova;

Atelierul de lucru organizat de către ETF (European Training Foundation/Fundația Formării Europene. Au avut loc discuții si conștientizarea factorilor de succes ai Comitetelor Sectoriale, cu implicarea experților și practici ale UE;

La invitaţia proiectului Kreishandwerkerschaft Hersfeld-Rotenburg, membrii Comitetului Sectorial au participat la Masa Rotundă cu tema „Optimizarea traseului profesional al absolvenţilor Şcolilor Profesionale”, care a avut loc la data de 15 aprilie 2016, în incinta Şcolii Profesionale din or. Căuşeni.

 

Este bine cunoscut faptul că dezvoltarea durabilă a economiei se bazează pe asigurarea adecvată cu resurse umane. În acest context, formarea profesională continuă (FPC) reprezintă factorul decisiv în asigurarea creşterii economice şi a bunăstării. În cazul în care se regăsesc printre priorităţile angajaţilor, dar şi a angajatorilor, activităţile de FPC sporesc, pe de o parte, şansele de angajare a forţei de muncă şi contribuie la creşterea nivelului de competitivitate a companiilor, pe de alta parte. În acelaşi timp, FPC contribuie la dezvoltarea personalităţii şi auto-realizarea individuală.

Completarea şi modificarea Convenţiei colective în ramura construcţiilor

A fost lansată propunerea de a iniţia procesul de modificare şi completare a Convenţiei colective din ramura construcţiilor. A fost creat grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de acord privind modificarea şi completarea Convenţiei.

Federaţia Patronală „CONDRUMAT” a propus revizuirea totală a conţinutului Convenţiei colective din ramura construcţiilor pe motiv că prevederile acesteia fie că sunt învechite, fie că sunt realizate. Federaţia „CONDRUMAT” a prezentat un nou Acord privind modificarea şi completarea Convenţiei colective din ramură. Problema dată a fost discutată şi la şedinţa Comisiei ramurale consultări şi negocieri colective din 5 iulie 2016. Pînă în prezent Federaţia „CONDRUMAT” şi Federaţia „SINDICONS” nu au ajuns la un consens referitor la propunerile înaintate.

Spartachiada 2016

La data de 28 mai 2016, Federaţiei Patronale „CONDRUMAT” a participat la Spartachiada din ramura construcţiilor, care a avut loc în cadrul Taberei pentru copii „Camping” din or. Vadul lui Vodă. La acest eveniment din partea agenţilor economici au participat:  Macon S.A., Ago-Dacia S.A., Urbanproiect I.S., Kirsan Com S.R.L. ş.a.

Alte activităţi:

La iniţiativa Federeţiei, la data de 20 iulie 2016, constructorii din raionul Orhei au creat în teritoriu o filială a Federației Patronale a Constructorilor, Drumarilor și a Producătorilor Materialelor de Construcție „CONDRUMAT”;

A fost organizată Ziua lucrătorului din construcţii;

Pe pagina web oficială a Federaţiei „CONDRUMAT” cu regularitate sunt plasate comunicate privind evenimentele importante în domeniul construcţii şi diverse anunţuri. De asemenea, au fost făcute multiple publicaţii în presă. Pagina web a Federaţiei este sistematic actualizată;

 

Pe parcursul anului 2016 circa 72 scrisori au fost expediate în diferite adrese, cu diverse tematici;

Consiliul de Administrare al Federaţiei Patronale „CONDRUMAT” s-a întrunit pe parcursul anului curent în 4 şedinţe;

 

Atît Federaţia Patronală „CONDRUMAT” cît şi membrii săi participă activ la toate activităţile organizate de structurile interesate din ţară şi din afara ei: întruniri, seminare, vizite de studiu, activitate permanentă în cadrul Grupurilor de Lucru şi alte activităţi ce ţin de domeniile de activitate ale Federaţiei.

Reprezentanţii Federaţiei Patronale „CONDRUMAT” sunt prezenţi în diferite structuri, participă la lucrările următoarelor Comisii:

 

1. Consiliul de Administrare al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;

2. Comisia Naţională pentru Consultări şi Negocieri Colective;

3. Comisia pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură;

4. Grup de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător – GHILOTINA;

5. Idis Viitorul – Agenda Naţională de Business (ANB) - reforma legislativă;

6. Confederaţia Naţională a Patronatelor din Moldova;

7. Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria materialelor de construcţie „SINDICONS”;

8. Consiliul Naţional pentru Standardele Ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale;

9. Administraţia publică Centrală: Parlament, Guvern, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Inspecţia Muncii, Agenţia Achiziţii Publice, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină ş.a.

 

Activităţi internaţionale

Evenimentele principale:

 

 1. La 7 aprilie 2016 s-a desfăşurat Atelierul de lucru cu subiectul „Asumarea dialogului social pentru schimbarea viziunii asupra învăţământului profesional tehnic în domeniul construcţiilor din Republica Moldova”, eveniment organizat de către Proiectul de Asistenţă Tehnică pentru domeniul învăţămînt şi formare profesională în Republica Moldova, la iniţiativa Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor. În cadrul atelierului au participat reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Comitetului Sectorial din domeniul construcţiilor, reprezentanţii Federaţiei Patronale „CONDRUMAT”, agenţii economici din domeniul construcţiilor, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ profesional tehnic care oferă pregătire profesională în domeniul construcţiilor şi experţii proiectului de „Asistenţă Tehnică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională în Republica Moldova”. Scopul principal al Atelierului a fost consolidarea dialogului social în domeniul formării profesionale în sectorul construcţiilor. Activitatea Atelierului s-a axat în mod special pe prezentarea activităţii Comitetului Sectorial, discutarea procesului de elaborare a Standardelor Ocupaţionale.

 

 1. Colaborare cu Proiectul ADA, scopul fiind organizarea şi funcţionarea Centrului pentru formarea profesională în domeniul construcţiilor din Republica Moldova – creat pe baza Colegiului de Construcţii. Pînă în prezent, a fost creat un grup de formarea formatorilor, instruiţi în cadrul proiectului, au fost certificate 8 persoane. A fost creat un grup de lucru pentru formarea mentorilor din 12 persoane, reprezentanţi ai Companiilor din Construcţii, care au fost instruiți în cadrul proiectului, au fost testaţi și înmînate certificate. Mai puțin satisfăcător ne-am prezentat la crearea grupurilor de lucru pentru instruirea profesiilor muncitoreşti fierar-betonist şi pietrar-zidar. Companiile din Construcţii nu au fost cointeresate pentru participarea angajaţilor săi la instruiri. Proiectul menţionat a derulat pînă în septembrie 2016. A fost creat Centrul menţionat. Partenerii care au susţinut şi au participat la crearea Centrului, astăzi nu sunt implicați în activităţi.

 

Deplasări

1. Participarea la Conferinţa internaţională dezvoltarea Parteneriatului Social în formarea profesională continuă, care a avut loc la Torino, Italia.

 

2. Învăţarea la locul de muncă, schimb de experienţă, învăţămîntul dual - Torino, Italia şi  or. Astana, Kazahstan.

Efortul principal al constructorilor trebuie să se concentreze pe cunoaşterea reală a situaţiei şi schimbarea ei prin participarea activă la reformarea cadrului legislativ şi normativ, pregătirea de cadre profesioniste, înzestrarea tehnică, tehnologică şi economică pentru accesarea, preluarea şi realizarea de lucrări finanţate din sursele programelor naţionale şi private prioritare. În acest sens, este necesar să ne asumăm extinderea şi consolidarea mişcării patronatelor pentru atingerea scopurilor propuse.

Federaţia va activa în conformitate cu prevederile Planului de acţiuni pentru 2017, care va fi aprobat de către Adunarea Generală, promovînd în continuare interesele membrilor săi.

 
Mesajul de felicitare al Federaţiei Patronale ”CONDRUMAT” cu prilejul Zilei Lucrătorului din Construcţii
Miercuri, 10 August 2016 13:45

 

Stimaţi constructori, dragi prieteni!

Cu prilejul Zilei profesionale Vă aducem cele mai sincere şi calde urări de bine.

Să aveţi parte de o muncă decentă, să vă bucuraţi de rodul muncii voastre, succesul să vă însoţească.

Multă sănătate şi fericire.

Consiliul de Administrare al Federaţiei Patronale „CONDRUMAT”.

 
Adunarea Generală a Federației CONDRUMAT (2016)
Sâmbătă, 23 Aprilie 2016 11:56

La data de 24 martie 2016, ora 10-00, în incinta Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, str. Cosmonauţilor, 9 a avut loc Adunarea Generală a Federaţiei Patronale a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”.

La Adunarea menţionată au participat reprezentanţi mai mult de 40 Companii din ramura construcţiilor, drumarilor şi a producătorilor materialelor de construcţie. Au mai fost prezenţi: Dl Vlad Caminschi, reprezentantul CNPM, dl. Victor Talmaci, Preşedinte al Federaţiei „SINDICONS”, dl Ion Stratulat, viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, dnii Gheorghe Croitoru, reprezentant al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor ş.a.

Dl Pavel CABA, Preşedintele Federaţiei a prezentat raportul privind activitatea Federaţiei în anul 2015. Au fost menţionate principalele probleme în dezvoltarea şi promovarea domeniul construcţiilor.

Atît la probleme ce ţin de domeniul construcţiilor cît şi la succesele acestora au mai vorbit: d-nii Valeriu Sufrai, Pavel Postolachi, Ion Negară, Petru Pripa, Victor Talmaci.

Vorbitorii au solicitat de urgenţă intervenirea pentru a îmbunătăţi situaţia din ramură:

• din domeniu achiziţiilor publice;

• formarea profesională continuă a profesiilor muncitoreşti, specificînd iniţiativele de armonizare a actelor legislative şi normative existenţe cu cerinţele actuale ale economiei naţionle;

• modificarea şi completarea Codului Muncii;

• elaborarea cît mai urgentă a Normativului cu privire la reabilitarea şi modernizarea drumurilor locale şi regionale;

Totodată, e de menţionat că atît dezbaterile cît şi analizele critice şi propunerile din cadrul întrunirilor identifică, de obicei, realizări importante în viitorul cel mai apropiat.

Pe agenda evenimentului au mai fost incluse şi alte subiecte: aprobarea bugetului pentru anul 2016; organigrama şi schema de încadrări. A fost discutat şi planul de activitate, care a fost aprobat de către Adunarea Generală.

Luînd în consideraţie problemele enumerate în luările de cuvînt Adunarea Generală a decis:

 

1. A aproba Hotărîrea cu privire la Raportul de activitate al Consiliului de Administrare al Federaţiei Patronale „CONDRUMAT” pentru anul 2015, a considera activitatea satisfăcătoare;

2. A aproba Hotărîrea cu privire la Raportul Comisiei de Control şi Cenzori a Federaţiei „CONDRUMAT” pentru perioada anului 2015;

3. Prezentarea informaţiei din partea agenţilor economici, referitor la problemele cu care se confruntă, cu argumentările respective;

4. De acumulat de la membrii Federaţiei Patronale „CONDRUMAT” propuneri de completarea şi modificare a Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice” şi de înaintat Guvernului, MDRC, Ministerului Finanţelor, Agenţiei Achiziţii Publice, Ministerului Muncii , protecţiei Sociale şi Familiei;

5. Înaintarea propunerilor referitor la modificarea şi completarea Codului Muncii către instituţiile interesate;

D-nul Pavel Caba a adus mulţumiri pentru contribuţia la extinderea Patronatului şi dezvoltarea ramurii construcţiilor. Toţi constructorii au fost chemaţi la consolidare şi dialog constructiv.

 
Raport pentru anul 2015
Luni, 11 Aprilie 2016 14:09

Raportul

Consiliului de Administrare privind activitatea Federaţiei Patronale a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”

pe perioada anului 2015

Consiliul de Administrare al Federaţiei Patronale a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT” vă prezintă raportul succint cu privire la acţiunile realizate în anul 2015.

La fel ca şi în anii precedenţi acţiunile Federaţiei Patronale „CONDRUMAT” au avut ca scop îmbunătăţirea şi ajustarea cadrului legislativ existent, promovarea intereselor membrilor. În marea majoritate a activităţilor au fost implicaţi direct şi indirect membrii Federaţiei. Activitatea a fost orientată spre participarea la formarea politicilor economice şi sociale, stimulatorii pentru activităţi antreprenoriale şi de dezvoltare a întreprinderilor, crearea şi modificarea cadrului juridic care să corespundă principiilor economiei de piaţă şi formelor noi a relaţiilor de muncă.

În activitatea cu CNPM  printre cele realizate putem menţiona următoarele:

 • Participarea şi prezenţa reprezentanţilor Federaţiei în cadrul naţional legislativ de planificare a Cadrului bugetar de cheltuieli pe termen mediu (CBTM), document care stabileşte obiectivele politicii bugetar-fiscale pe următorii trei ani.
 • A fost promovat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului Muncii. Din partea Federaţiei au fost înaintate Propunerile de amendare şi completare a legislaţiei muncii încă în anul 2012, care parţial au fost luate în consideraţie. În prezent proiectul final a fost aprobat de către Parlament. Suntem în aşteptarea publicării în Monitorul Oficial. În opinia noastră Codul Muncii aprobat va face mai flexibilă legislaţia muncii, fapt care va permite angajatorilor de a fi mai competitivi.
 • Au fost organizate şi desfăşurate mai multe şedinţe de lucru cu conducerea mai multor ministere, activitatea cărora este cu impact asupra mediului de afaceri. În perioada de raport au fost organizate şedinţe de lucru cu Prim-ministrul RM (Chiril Gaburici, Valeriu Streleţ), cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu Ministerul Justiţiei,cu Ministerul  Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Casa Naţională de Asigurări Sociale ş.a.
 • Organizarea conferinţelor de presă, la care parţial şi reprezentanţii Federaţiei au participat.
 • Participarea în comun cu CNPM la diferite emisiuni televizate şi radio, presa scrisă (articole în Logos Press).
 • Participarea la gestionarea banilor publici (prezenţa în Consiliile de Administrare ale CNAS, CNAM, ANOFM). În aceste structuri sunt desemnaţi membrii CNPM. Scopul participării la şedinţele acestor consilii este adoptarea politicilor şi a actelor normativ-legislative favorabile mediului de afaceri şi nu în detrimentul acestuia.
 • Participarea la şedinţele Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. Examinarea şi dezbaterea publică a Analizei Impactului de Reglementare (AIR).
 • Participarea reprezentanţilor Federaţiei în platforma civilă RM-UE, care are ca scop monitorizarea realizării şi implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.
 • Activităţi internaţionale: întrevederi cu misiunea FMI în Moldova, la care participă şi reprezentanţi ai Federaţiei Patronale „CONDRUMAT”; întrevederea cu Ambasadorul Delegaţiei UE în Republica Moldova, dl Pirkka Tapiola; participarea la negocierea şi elaborarea unui nou Program de ţară privind munca decentă ş.a.
 • Participări. Pe parcursul anului 2015 au avut loc diverse participări la: şedinţa Comisiei Naţionale Consultări şi Negocieri Colective; Consiliul de Administrare CNAM, participarea la şedinţele Biroului executiv şi Consiliului de conducere a CNPM ş.a.

 

 

În Planul de activitate al Federaţiei pentru anul 2015, care a fost aprobat de către Consiliul de Administrare şi Adunarea Generală, a fost inclus un set de acte normative şi legislative concrete, propuse pentru modificări, completări, elaborări.

1.  Elaborarea şi promovarea proiectului Codului Urbanismului şi Construcţiilor

Proiectul menţionat a fost elaborat, fiind discutat în cadrul mai multor mese rotunde organizate în cadrul Ministerului de ramură, la care au participat şi reprezentanţi din toate Asociaţiile membre ale Federaţiei. Au fost înaintate propuneri de modificare şi completare din partea Federaţiei şi a Asociaţiilor membre. În prezent proiectul în cauză a trecut toate etapele de avizare şi a fost prezentat Guvernului. Dar în legătură cu schimbarea Guvernelor este restituit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor pentru reavizare cu instituţiile interesate.

2. Cu privire la modificarea şi completarea Legii condominiului în fondul locativ nr.913-XIV din 30.03.2000

A fost creat Grupul de lucru la care au participat şi membrii Federaţiei. Federaţia a expediat aviz cu propuneri de modificare şi completare la proiectul menţionat. Membrii Grupului de lucru din partea Federaţiei participă activ la şedinţele de lucru cu privire la propunerile de modificare şi completare a proiectului nominalizat.

3. Modificarea şi completarea Legii patronatelor nr.976-XIV din 11.05.2000

Federaţia a înaintat propuneri de modificarea a legii menţionate în adresa Ministerului Justiţiei.

A fost creat un grup de lucru, însă la moment activitatea acestuia este temporar suspendată. Am expediat un demers repetat în adresa Ministerului Justiţiei în ianuarie 2014 prin care am solicitat să fim informaţi despre paşii care urmează a fi luaţi întru examinarea propunerilor noastre şi luarea deciziilor respective, răspunsul a fost că la etapa de avizare a proiectului de lege, acesta va fi expediat şi în adresa Patronatelor din Republica Moldova, pînă în prezent proiectul menţionat nu a fost expediat spre avizare.

4. Elaborate toate etapele I, II, III şi IV a Documentului normativ „Nomenclatorul lucrărilor de construcţii, reconstrucţii, consolidării, reparaţii şi restaurării care se impun licenţierii” în baza contractului nr.006/010/2013 de achiziţionare a serviciilor din 15 noiembrie 2013. Sunt prezentate în adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

5. Impulsionarea implementării eurocodurilor în Republica Moldova. Referitor la această situaţie Federaţia a solicitat o informaţie din partea MDRC la şedinţa Comisiei ramurale consultări şi negocieri colective din 13.10.2015. Implementarea eurocodurilor şi armonizarea reglementărilor tehnice în domeniul construcţiilor cu cele ale UE este o acţiune complexă şi de durată, cu implicarea unor resurse considerabile. Pentru a soluţiona această problemă MDRC poartă discuţii cu delegaţia UE în Republica Moldova, în vederea efectuării testărilor şi verificarea în laboratoare specializate din ţările UE. Unele instituţii subordonate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor au semnat contracte de colaborare cu Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti în vederea elaborării Anexelor naţionale la primele eurocoduri, această activitate fiind finanţată din Fondul Bazei Normative. Este un început cu activităţi concrete.

6. Promovarea proiectului de lege cu privire la profesii. La moment de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este iniţiată procedura de revizuire a metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale (HG nr.863 din 08.10.2014) şi revizuirea Statutului cu privire la Comitetele Sectoriale la care participă activ şi membrii Comitetului Sectorial.

7. Participarea la elaborarea Strategiei de dezvoltare a sectorului construcţiilor pînă în anul 2020. Federaţia a înaintat candidaturi în Grupul de lucru. La moment este elaborat un proiect, care urmează să fie ajustat în legătură cu elaborarea mai multor politici noi cum ar fi: prevederi ale acordului UE, strategia performanţei energetice, dezvoltarea regională. Se lucrează asupra proiectului menţionat. Reprezentanţii din partea Federaţiei participă activ în Grupul de lucru.

8. Modificarea Codului Educaţiei (art.66). În legătură cu situaţia politică din ţară, schimbări de Guvern pe parcursul anului, au avut loc doar discuţii în cadrul seminarelor, conferinţelor, atelierelor de lucru la care au participat şi reprezentanţii Federaţiei.

9. Elaborarea mecanismului (setul de instrumente) de implementare a Codului Urbanismului şi Construcţiilor. Pînă la moment este elaborat Documentul normativ „Nomenclatorul lucrărilor de construcţii, reconstrucţii, consolidării, reparaţii şi restaurării care se impun licenţierii”, prezentat în adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Urmează elaborarea şi modificarea mai multor documente normative ce ţin de implementarea Codului Urbanismului şi Construcţiilor, care sunt incluse în Planul de lucru al Federaţiei şi în Planul tematic de elaborare a documentelor normative în construcţii pe anul 2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

10. Au fost perfectate şi expediate mai multe avize ce ţin de propuneri de modificare şi completare a cadrului legal.

Dialogul social în ramura construcţiilor

 

Astăzi, dialogul social a devenit o componentă importantă a bunei guvernări. El joacă un rol esenţial în întărirea democraţiei, în asigurarea justiţiei sociale şi în construirea unei economii productive şi competitive.

Una din formele parteneriatului social, poate chiar cea mai importantă, o reprezintă negocierile colective privind elaborarea şi încheierea convenţiilor şi contractelor colective de muncă.

Pe parcursul anului 2015 Comisia ramurală consultări şi negocieri colective s-a întrunit în şedinţe de 2 ori.

La iniţiativa Federaţiei s-a discutat cu privire la activitatea Comitetelor Tehnice. În urma discuţiilor s-a propus ca Federaţia  să propună reprezentanţi în cadrul comitetelor conform documentului normativ NCM A.01.06:2015 „Structura şi modul de lucru al comitetelor tehnice” şi după caz sau în caz de necesitate Federaţia va delega reprezentanţi la şedinţele comitetelor tehnice.

Referitor la promovarea Codului Urbanismului şi Construcţiilor reprezentanţii Ministerului au menţionat că toate propunerile şi obiecţiile parvenite din partea Federaţiei au fost luate în consideraţie şi proiectul în cauză se află la reavizare la Ministerul Justiţiei.

O altă problemă importantă a fost discutată cu referire la documentul normativ NCM G.05.01-2014 „Sisteme de distribuţie a gazelor”. În urma discuţiilor s-a decis de a examina modificări la documentul normativ menţionat cu invitarea reprezentanţilor din partea Federaţiei. Normativul în cauză a fost modificat şi publicat în M/O.

S-a discutat referitor la finanţarea elaborării standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti. În urma discuţiilor  a fost luată decizia de a analiza cadrul juridico-normativ în scopul examinării posibilităţii finanţării standardelor ocupaţionale din mijloacele pentru finanţarea sistemului de documente normative în construcţii şi după caz se va propune modificarea, avizarea şi înaintarea spre aprobare în modul stabilit.

În urma demersurilor, care au parvenit din partea agenţilor economici, Federaţia Patronală „CONDRUMAT” a mai iniţiat în adresa Ministerului şi a Comisiei ramurale consultări şi negocieri colective problema de modificare sau abrogare a ordinului Ministerului nr.63 din 23 iulie 2010 „Cu privire la respectarea calităţii lucrărilor de construcţii montaj la realizarea investiţiilor pentru construcţia de locuinţe din blocuri locative şi încăperi de menire social culturală încorporate în ele”. Problema în cauză a fost examinată la şedinţa Comisiei din data de 18 noiembrie 2015 la care s-a decis pînă la întrarea în vigoare a Codului Urbanismului şi Construcţiilor ordinul nr.63 din 22.07.2010 va rămîne în vigoare în varianta actuală iar la întrarea în vigoare a CUC ordinul menţionat va fi abrogat. Au fost discutate şi alte probleme înaintate de către Federaţia „CONDRUMAT” şi Federaţia „SINDICONS”.

 

Comitetul Sectorial pentru formare profesională în ramura construcţiilor

Guvernul a aprobat Hotărîrea cu privire la restructurarea reţelei de instituţii de învăţămînt profesional tehnic nr. 444 din 20 iulie 2015 (M.O. nr. 190-196 din 24.07.2015).

Adoptarea Hotărîrii Guvernului cu privire la restructurarea reţelei de instituţii de învăţămînt profesional tehnic are drept scop consolidarea capacităţilor instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic. Hotărîrea Guvernului este fundamentată pe recomandările formulate în Raportul de cartografiere elaborat de către Ministerul Educaţiei cu sprijinul Proiectului Uniunii Europene Asistenţă tehnică, implementat de Agenţia de consultanţă GOPA.

Hotărîrea Guvernului nominalizară stabileşte formarea Centrelor de excelenţă în domenii prioritare ale economiei naţionale; reorganizarea şcolilor de meserii – instituţii care nu se regăsesc în Codul Educaţiei al Republicii Moldova, precum şi reorganizarea prin absorbţie a patru şcoli profesionale cu rezultate slabe obţinute în procesul de cartografiere a reţelei de instituţii. Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr.444 din 20 iulie 2015 Guvernul a constituit 5 Centre de excelenţă în învăţămîntul profesional tehnic în domenii prioritare ale economiei naţionale, unul dintre care este în construcţii, pe baza Colegiului de construcţii din Chişinău.

Centrele de excelenţă sînt instituţii din cadrul sistemului de învăţămînt profesional tehnic cu potenţial sporit în domeniile lor de competenţă, specializate în domeniile prioritare ale economiei naţionale, avînd atribuţii atît în domeniul prestării serviciilor educaţionale combinate pe nivelurile III, IV şi V ISCED, cît şi al dezvoltării capacităţilor sectorului de învăţămînt profesional tehnic, în vederea racordării acestuia la cerinţele pieţei şi la procesele de aplicare a inovaţiilor didactice şi tehnologice.

Un rol important în procesul de reformare a învăţămîntului profesional tehnic revine comitetului sectorial, care elaborează standardele ocupaţionale (pe parcursul anului 2015 au fost elaborate 6 SO pentru profesiile muncitoreşti), participă la procesul de elaborare a calificărilor profesionale (au fost create 14 grupuri de lucru, care au validat 14 calificări: şapte calificări pentru profesiile muncitoreşti, şapte calificări pentru tehnicieni), colaborează cu instituţiile de învăţămînt profesional tehnic în scopul asigurării pieţei muncii cu forţă de muncă calificată etc.

Pe parcursul anului 2015 Comitetul Sectorial s-a întrunit în 8 şedinţe, în cadrul cărora au fost discutate mai multe probleme, inclusiv crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea standardelor ocupaţionale, examinarea proiectelor SO, luarea deciziilor.

Este bine cunoscut faptul că dezvoltarea durabilă a economiei se bazează pe asigurarea adecvată cu resurse umane. În acest context, formarea profesională continuă (FPC) reprezintă factorul decisiv în asigurarea creşterii economice şi a bunăstării. În cazul în care se regăsesc printre priorităţile angajaţilor, dar şi a angajatorilor, activităţile de FPC sporesc, pe de o parte, şansele de angajare a forţei de muncă şi contribuie la creşterea nivelului de competitivitate a companiilor, pe de alta parte. În acelaşi timp, FPC contribuie la dezvoltarea personalităţii şi auto-realizarea individuală.

Normarea muncii

La data de 11 iunie 2015 Viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, dl Anatolie Zolotcov, concomitent şi preşedinte al Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din ramura construcţiilor, a semnat Ordinul nr. 65 cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.14:2015 „Sistem-tip de normare a muncii în construcţii”. Acest document a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.150-159 din 19.06.2015 (pagina 216) şi a intrat în vigoare de la data publicării.

Avînd în vedere conţinutul voluminos al documentului normativ, acesta a fost plasat doar  pe pagina web a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor www.ednc.gov.md, la rubrica „Normative în construcţii”.

Scopul acestui document normativ este de a asigura partenerii sociali la nivel de unitate cu  suportul metodologic în vederea elaborării sistemelor de normare a muncii salariaţilor de la întreprinderile din ramura construcţiilor.

O dată cu intrarea în vigoare a Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  nr. 65 din 11.06.2015 cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.14:2015 „Sistem-tip de normare a muncii în construcţii”, precum şi în temeiul prevederilor articolului 166 din Codul muncii şi a Regulamentului privind modul de organizare a normării muncii în ramurile economiei naţionale, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 04.02.2013 (Monitorul Oficial nr. 27-30 din 08.02.2013), partenerii sociali de la întreprinderile din ramură pot iniţia negocieri în vederea stabilirii prin contractul colectiv de muncă a sistemului de normare a muncii.

 

Completarea şi modificarea Convenţiei colective în ramura construcţiilor

A fost iniţiată propunerea de a iniţia procesul de modificare şi completare a Convenţiei colective din ramura construcţiilor. A fost creat grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de acord privind modificarea şi completarea Convenţiei.

Federaţia Patronală „CONDRUMAT” a propus revizuirea totală a conţinutului Convenţiei colective din ramura construcţiilor pe motiv că prevederile acesteia sau sunt învechite, sau sunt îndeplinite. Federaţia „CONDRUMAT” a prezentat un nou Acord privind modificarea şi completarea Convenţiei colective din ramură. Problema dată a fost discutată şi la şedinţa Comisiei ramurale consultări şi negocieri colective din 13 octombrie 2015. Pînă în prezent Federaţia „CONDRUMAT” şi Federaţia „SINDICONS” nu au ajuns la un numitor comun referitor la propunerile înaintate de ambele părţi.

Alte activităţi:

În luna octombrie 2015 a fost semnat Acordul de colaborare AXA Management Consulting SRL şi Federaţia Patronală „CONDRUMAT”. Acordul reprezintă stabilirea unui parteneriat strategic între părţi în domeniul dezvoltării organizaţionale a Federaţiei şi a membrilor săi.

A fost organizată Ziua lucrătorului din construcţii.

Pe pagina web a Federaţiei „CONDRUMAT” cu regularitate sunt plasate comunicate privind evenimentele importante în domeniul construcţii şi diverse anunţuri. De asemenea, au fost făcute multiple publicaţii în presă. Pagina web a Federaţiei este sistematic actualizată.

 

Pe parcursul anului 2015 circa 74 scrisori au fost expediate în diferite adrese, cu diverse tematici.

Consiliul de Administrare al Federaţiei Patronale „CONDRUMAT” s-a întrunit pe parcursul anului în 4 şedinţe.

 

A fost acceptată la şedinţa Consiliului de Administrare cererea de aderare în calitate de membru al Federaţiei: „LERAI-GRUP” SRL.

 

Atît Federaţia Patronală „CONDRUMAT” cît şi membrii săi participă activ la toate activităţile organizate de structurile interesate din ţară şi internaţionale: întruniri, seminare, vizite de studiu, activitate permanentă în cadrul Grupurilor de Lucru şi alte activităţi ce ţin de domeniile de activitate a Federaţiei.

Reprezentanţii Federaţiei Patronale „CONDRUMAT” sunt prezenţi în diferite structuri, participă la lucrările următoarelor Comisii:

 

1. Consiliul de Administrare al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;

2. Comisia Naţională pentru Consultări şi Negocieri Colective;

3. Comisia pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură;

4. Grup de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător – GHILOTINA;

5. Idis Viitorul – Agenda Naţională de Business (ANB) - reforma legislativă;

6. Confederaţia Naţională a Patronatelor din Moldova;

7. Federaţia Sindicatelor din Construcţii şi Industria materialelor de construcţie „SINDICONS”;

8. Consiliul Naţional pentru Standardele Ocupaţionale şi certificare a competenţelor profesionale;

9. Administraţia publică Centrală: Parlament, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Inspecţia Muncii, Agenţia Achiziţii Publice, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină ş.a.

Activităţi internaţionale

Evenimentele principale:

 

 1. La 15 iulie 2015 s-a desfăşurat atelierul de lucru cu subiectul: „Asumarea dialogului social pentru schimbarea viziunii asupra învăţământului profesional tehnic în domeniul construcţiilor din Republica Moldova”, eveniment organizat de către Proiectul de Asistenţă Tehnică pentru domeniul învăţămînt şi formare profesională în Republica Moldova, la iniţiativa Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor. În cadrul atelierului au participat reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Comitetului Sectorial din domeniul construcţiilor, reprezentanţii Federaţiei Patronale „CONDRUMAT”, agenţii economici din domeniul construcţiilor, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ profesional tehnic care oferă pregătire profesională în domeniul construcţiilor şi experţii proiectului de „Asistenţă Tehnică pentru domeniul învăţământ şi formare profesională în Republica Moldova”. Scopul principal al Atelierului a fost consolidarea dialogului social în domeniul formării profesionale în sectorul construcţiilor. Activitatea Atelierului s-a axat în mod special pe prezentarea activităţii Comitetului Sectorial, discutarea procesului de elaborare a Standardelor Ocupaţionale şi prezentarea rolului Centrului de Excelenţă în domeniul construcţiilor ca element al dialogului social în sistemul de învăţământ profesional tehnic din Republica Moldova. Printre alte subiecte discutate s-au numărat: dificultăţile de stabilire a parteneriatelor dintre agenţii economici şi instituţiile de învăţământ profesional, problema migraţiei muncitorilor din întreprinderi, pregătirii profesionale a muncitorilor care activează în companiile de construcţii, necesitatea formării continue a muncitorilor şi rolul Centrului de Excelenţă în consolidarea dialogului social, etc.  În rezultatul discuţiilor din cadrul Atelierului s-a decis continuarea activităţilor de apropiere a mediului economic din domeniul construcţiilor cu instituţiile de învăţământ profesional tehnic.

 

 1. Întîlnire cu Expert din Franţa, care ne-au propus pentru examinare şi colaborare un proiect de creare a unui Centru european de formare profesională în economia de energii în Republica Moldova, pe baza unei şcoli profesionale, scopul fiind instruirea tinerilor studenţi din diferite medii, tineri fără diplome de învăţămînt superior, sau arhitecţi, ingineri de construcţii, tehnicieni şi ai pregăti de a lucra în echipe în jurul proiectelor care urmează să fie puse în aplicare în timpul şcolarizării. În primele luni de şcoală: proiectele vor ţine de proiecte de renovare a clădirilor existente, mai apoi de experienţele dobîndite, design, pregătirea pentru construcţia unei clădiri. Totul a fost la nivel de discuţii.

 

 1. Colaborare cu Proiectul ADA, scopul fiind organizarea şi funcţionarea Centrului pentru formarea profesională în domeniul construcţiilor din Republica Moldova – creat pe baza Colegiului de Construcţii, pînă în prezent a fost creat grup de formarea formatorilor, instruiţi în cadrul proiectului, au fost certificate 8 persoane. A fost creat un grup de lucru pentru formarea mentorilor din 12 persoane, reprezentanţi ai Companiilor din Construcţii, care au fost instruiţi în cadrul proiectului, au fost testaţi, înmînate certificate. Mai rău ne-am prezentat la crearea grupurilor de lucru pentru instruirea profesiilor muncitoreşti fierar-betonist şi pietrar-zidar. Companiile din Construcţii nu au fost cointeresate pentru participarea angajaţilor săi la instruiri.

 

DEPLASĂRI

1. La invitaţia Fundaţiei Europene pentru Instruire (ETF), reprezentanţii Comitetului Sectorial pentru formarea profesională în ramura construcţiilor au participat la Conferinţa regională privind Cadrul Naţional al Calificărilor - învăţarea reciprocă pentru calificări mai bune, care a avut loc la Batumi, Georgia.

Conferinţa este parte a platformei Parteneriatului Estic 4 şi a fost găzduită de către Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Georgia, Comisia Europeană şi Fundaţia Europeană de Instruire. La conferinţă au participat reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale, parteneri sociali, inclusiv comitete sectoriale şi/sau organisme profesionale, universităţi sau agenţii specializate din cele şase ţări partenere: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina; persoane responsabile din partea Comisiei Europene, ETF şi Consiliul Europei.

Din componenţa echipei Republicii Moldova au făcut parte persoane responsabile de elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC) de la Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia Naţională pentru Asigurarea Calităţii în Învăţămîntul Profesional; Universitatea de Stat, Camera de Comerţ şi Industrie.

Evenimentul a avut drept scop să faciliteze învăţarea reciprocă pentru cooperarea între cele 6 ţări participante, care au început să dezvolte Cadrului Naţional al Calificărilor şi sunt în diferite stadii de progres. Conferinţa a oferit posibilitatea de a face un schimb de experienţă şi de cunoştinţe în elaborarea şi implementarea CNC-lor şi modernizarea calificărilor, identificarea provocărilor comune, să ajute ţările să-şi planifice mai bine punerea în aplicare CNC, să cunoască cum să se ocupe cu sistemele moştenite din trecut şi să soluţioneze problemele legate de recunoaşterea învăţării non-formale şi informale, dar şi de a crea o reţea între participanţi.

Toţi reprezentanţii echipei naţionale au contribuit cu informaţii relevante la prezentarea de ţară.

Au fost menţionate şi înaintate priorităţile Republicii Moldova ce ţin de acest domeniu.

Informaţiile obţinute în cadrul evenimentului şi experienţa ţărilor participante, vor fi utilizate în activitatea Comitetului Sectorial.

 

2. Conferinţă internaţională TORINO, ITALIA

 

La invitaţia Fundaţiei Europene pentru Instruire (ETF), reprezentanţii Federaţiei au participat la Conferinţa Internaţionala organizată de ETF „Procesul Torino 2015 - Dezvoltăm Competenţe Împreună”, care a avut loc la Torino, Italia.

În componenţa echipei a fost Ministrul Educaţiei, reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Federaţia Patronală „Condrumat”, care a reprezentat şi Comitetul sectorial în ramura construcţii, reprezentanţi ai Comitetelor sectoriale din agricultură şi industria alimentară, precum şi reprezentantul Comitetului sectorial în industria nealimentară.

Fundaţia Europeană pentru Instruire (ETF) este o agenţie specializată a Uniunii Europene, obiectivul căreia este de a contribui la dezvoltarea continuă a aptitudinilor şi a competenţelor persoanelor prin îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare profesională din ţările partenere. ETF ajută ţările în tranziţie şi în curs de dezvoltare pentru a valorifica potenţialul capitalului lor uman prin reforma sistemelor de educaţie şi de formare pe piaţa forţei de muncă în cadrul politicii europene, sprijină factorii de decizie politică pentru a efectua analize eficiente, cu scopul de a proiecta şi implementa politici publice bune pentru nevoile lor specifice. La fiecare doi ani, ETF invită ţările partenere pentru a face bilanţul progreselor în cadrul politicilor lor de competenţe şi vocaţional tehnice. Această monitorizare politică bienală de progres reprezintă obiectivul Procesului de la Torino, care a fost lansat în anul 2010.

La conferinţă au participat factori de decizie politică, parteneri sociali din ţările partenere, oficiali şi academicieni din ţările partenere ETF, instituţiile UE, experţi din ETF, comunitatea internaţională de experţi în domeniul formării vocaţional tehnice şi alte organizaţii internaţionale, care au abordat împreună problema necesităţii de dezvoltare a competenţelor.

Informaţiile obţinute în cadrul evenimentului şi experienţa ţărilor participante, precum şi prevederile Declaraţiei „Procesul Torino 2015 - Dezvoltăm Competenţe Împreună”, vor fi utilizate în activitatea Federaţiei Patronale „CONDRUMAT” şi a Comitetului Sectorial.

 

Federaţia Patronală a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT” şi în continuare va apăra, promova şi susţine drepturile şi interesele sociale, economice, tehnice şi juridice de grup ale asociaţiilor în relaţiile cu organele administraţiei de stat şi cu sindicatele, precum şi în raporturile cu alte organe şi organisme din Republica Moldova şi străinătate. Pentru aceasta este necesar să ne asumăm extinderea şi consolidarea mişcării patronatelor.

Federaţia va activa în conformitate cu prevederile Planului de acţiuni pentru 2016, care va fi aprobat de către Adunarea Generală, promovând interesele membrilor săi.

Cu respect,

 

Preşedintele Federaţiei „CONDRUMAT”                                                                 ing. Pavel CABA

 

 

 

 

Ex. Lidia Barburoş, tel. 022 21-09-98

 
Planul Comitetului Sectorial 2016
Marţi, 01 Martie 2016 09:30

Planul de lucru al

Comitetului Sectorial în Construcţii

2016

 

 

CHIȘINĂU, 29 ianuarie 2016


Comitetul Sectorial este parte a Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din ramura construcţiilor (în continuare Comisie), cu rol consultativ, creat în scopul asigurării şi acordării suportului în promovarea intereselor ramurii construcţiilor în domeniul educaţional şi de formare profesională iniţială şi continuă.

Misiunea:

Susţinerea dezvoltării forţei de muncă flexibile, calificate şi competitive în contextul integrării europene şi cerinţelor pieţii forţei de muncă.

Obiective:

a)      ameliorarea dialogului social dintre parteneri în procesul de elaborare şi implementare a bazelor de reglementare a relaţiilor în domeniul formării profesionale la nivel de ramură;

b)      studierea tendinţelor internaţionale în domeniul dezvoltării ramurii şi formării profesionale în vederea orientării politicilor proprii spre acestea;

c)      contribuirea la dezvoltarea unei oferte de formare profesională solidă, relevantă şi corespunzătoare cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei muncii;

d)      cooperarea cu alte comitete sectoriale ale ramurilor economiei naţionale pentru cercetarea tendinţelor pieţei muncii şi transferul de experienţe în domeniul dezvoltării sistemului de formare profesională;

e)      stabilirea parteneriatelor cu organizaţii similare, întreprinderi, instituţii de formare profesională din ţară şi de peste hotare.

Citeşte mai mult...
 
«ÎnceputAnterior1234567UrmătorSfârşit»

Pagina 1 din 7
Best joomla templates

Who's Online

Avem 1 vizitator online